LLEIDA MARXA Plànol ciutat | Directori de Lleida | cartoweb@paeria.es |

Ajuntament de Lleida.

Secció de sistemes d’informació geogràfica.

 

 

Data de vol: Octubre de 2009

Data de revisió de camp: maig a juliol de 2010

Data de disponibilitat: 17 de novembre de 2010

 

Realització: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Promotor: Conveni Ajuntament i Diputació de Lleida i l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

Precisions

Planimetria (E,N) - (X,Y)

La posició planimètrica del 90% dels elements ben definits i recollits per fotogrametria no diferirà de la veritable en més de 0,2 mil·límetres a l‟escala de la cartografia i de 0,4 mil·límetres per al 10% restant.

 

Escala de la cartografia Planimetria

1:1 000 20 cm 90%

 

Relleu (Z)

En general, les altituds del 90% dels punts acotats no diferiran de les veritables en més d‟un quart de l‟interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho farà en més de la meitat de l‟interval.

 

Escala de la cartografia Relleu

1:1 000 25 cm 90% punts acotats

 

Sistema de referència

El sistema geodèsic de referència ha de ser l’anomenat ETRS89 (European Terrestrial reference System 1989), establert com a oficial pel Decret 1071/2007 i constituït per l’el·lipsoide GRS80 (Geodetic Reference System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per satèl·lit.

Les cotes es referiran al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 1071/2007 corresponent als registres del nivell mig del mar a Alacant.

A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori mitjançant el Servei de Posicionament Integrat de Catalunya (SPGIC) que inclou la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya, i és l‟Institut Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de la seva construcció, conservació, de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vèrtexs. Addicionalment s’integraran en el SPGIC les xarxes geodèsiques locals (densificacions de la Xarxa Utilitària) que compleixin les prescripcions tècniques de l’esmentat Servei, d’acord amb les especificacions de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Si no s’especifica el contrari, es prendran les latituds referides a l'Equador i considerades positives al nord, i les longituds referides al meridià de Greenwich i considerades positives a l'est.

 

Relació amb el sistema de referència ED50

Donat que el Decret 1071/2007 admet un període de transició per passar de l‟antic sistema ED50 al nou ETRS89, és probable que en alguns casos calgui transformar la cartografia a ED50. Per a les transformacions entre els sistemes ETRS89 y ED50 se seguiran les indicacions donades per l‟Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

Sistema cartogràfic de representació

La representació planimètrica serà l’establerta com a reglamentària pel Decret 1071/2007, a Catalunya serà la projecció conforme ETRS-TM31.

 

Oficialitat

La cartografia elaborada per d’institut Cartogràfic de Catalunya en compliment de les funcions que li atribueix la llei 16/2005, de 27 de desembre, gaudeix del caràcter de cartografia oficial al territori de Catalunya. Aquesta cartografia s’inscriu en el Registre Cartogràfic de Catalunya i, si escau, en el Registre Central de Cartografia. La inscripció en aquest darrer registre li atorga caràcter oficial a tot l’Estat, d’acord amb la legislació d’aquest.

 

Sistema de referència: ETRS89  (European Terrestrial Reference System 1989)

És un sistema de referència geodèsic lligat a la part estable de la placa continental europea. Aquest datum geodèsic espacial és consistent amb els moderns sistemes de navegació per satèl·lit GPS, GLONASS i l’europeu GALILEU.

Des del 29 agost de 2007 un Reial Decret regula l’adopció a Espanya del sistema de referència geodèsic global ETRS89, substituint el sistema geodèsic de referència regional ED50, oficial fins llavors en el país i sobre el que actualment s’està compilant tota la cartografia oficial en l’àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears,

Mitjançant Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, s’adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) com nou sistema de referència geodèsic oficial a Espanya i es proposa un nou conjunt de coordenades per a les cantonades de fulls del MTN50 i les seves divisions. Per adaptar-se la norma, es disposa d’un període transitori fins al 2015 en què podran conviure els dos sistemes.

 

Per què un nou sistema de referència?

Per obtenir un sistema de referència global i unificat en tot el territori europeu.

Perquè sigui relacionable fàcilment amb altres sistemes de referència a nivell mundial.

Perquè ja s’utilitzen actualment de forma directa o indirecta en els sistemes de posicionament global.

Per afavorir i facilitar l’expansió dels sistemes de posicionament i navegació terrestres, marítims i aeris.

Perquè sigui el suficientment precís i compatible amb els sistemes de mesura utilitzats actualment.

 

Problemàtiques del sistema ED50

Estudi de moviments tectònics a nivell global

Moviments inferiors a la precisió del sistema

Estudi de deformacions a nivell local

Precisió insuficient per al sistema de mesura emprat

Projectes amplis amb informació georeferenciada

Manca d’homogeneïtat en els sistemes actuals

Manca de coherència amb cartografia de grans escales (com la 1:1000).

 

Disposicions transitòries.

–1 de Gener del 2012

No es podrà inscriure cartografia en el sistema ED50.

No es podrà incloure al PCN cartografia en ED50.

–1 de Gener del 2015

Finalitzen les disposicions transitòries.

 

Conclusions

El sistema ETRS89 proporciona un sistema de referència global i harmonitzat amb la resta de sistemes globals a un nivell de precisió adequat a les tècniques de treball.

El propi marc de referència és compatible amb els serveis actuals de posicionament diferencial, ja que empra les mateixes estacions per la seva monitorització.

Existeix un període de transició, per a l’adaptació dels processos cartogràfics.

L’ICC donarà suport a les agències públiques i a la comunitat topogràfica per tal d’assolir la migració al nou sistema de forma satisfactòria.